SUPERLAB SERVIS.
Servisno održavanje i tehnička podrška.

Preduslov za dugogodišnju eksploataciju svake, pa i laboratorijske i medicinske opreme počiva na dobroj servisnoj podršci.

Radi zadovoljstva kupaca naše opreme SUPERLAB veoma vodi računa o postprodajnoj podršci i servisu opreme u garantnom i vangarantnom roku. Servisna služba je odgovorna za instalaciju, obuku korisnika, održavanje u garantnom i postgarantnom periodu, odnosno tokom čitavog perioda eksploatacije opreme.

Servisnu službu čine vrhunski obučeni sevisni inžinjeri i servisni tehničari, trenirani u servisnim centrima naših ino-principala širom svijeta.

01 INSTALACIJA APARATA

Instalacija ili prvo puštanje aparata u rad, je usluga na koju stičete pravo kupovinom aparata.

02 ODRŽAVANJE I REZERVNI DJELOVI

SUPERLAB nudi besplatno održavanje aparata koji koriste original reagense iz naše ponude osim u slučajevima zamjene rezervnih djelova.

03 GARANCIJA

Izdavanjem garantnog lista, SUPERLAB preuzima obavezu da aparat, za vreme trajanja garantnog perioda, održava ispravnim i funkcionalnim. Opciono - usluga produžene garancije.

04 ODABIR OPREME

Servisna podrška korisniku pri Izboru optimalne konfiguracije ili tipa laboratorijskih instrumenata, izboru aplikacija.

05 APLIKATIVNA PODRŠKA

Aplikativna podrška podrazumjeva postavljanje metode analize na Vašem aparatu.

06 PITAJTE SERVIS

Kontaktirajte servis putem mejla Info@super-lab.me

Spremni smo da preuzmemo Vaš sledeći projekat u opremanju laboratorije. Kontaktirajte nas.

© 2017 SUPERLAB